วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552

การซ่อมแซมเสื้อผ้า

เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 2 หนูทำได้ง่ายนิดเดียว
เรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้า ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
รายวิชา ง 22201 (งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

**********************************************

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของซ่อมแซมเสื้อผ้า

สาระการเรียนรู้
1. ความสำคัญของการซ่อมแซมเสื้อผ้า
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า
3. ประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้า**********************************************
การซ่อมแซมเสื้อผ้า
ความสำคัญของการซ่อมแซมเสื้อผ้า

เสื้อผ้าคือหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญของมนุษย์เราต้องใส่เสื้อผ้า ทั้งตอนอยู่บ้าน ไปงานพิธีสำคัญ ไปข้างนอกบ้านเมื่อเราใช้เสื้อผ้าไปนาน ย่อมอาจเกิดรอยชำรุด ถ้าสวมใส่ไปเรื่อยๆนอกจากจะดูไม่สุภาพและเสียบุคลิกภาพแล้ว ร่องรอยที่ชำรุดอาจขยายมากขึ้นยากต่อการซ่อมแซม ทำให้ต้องทิ้งเสื้อผ้าตัวนั้นไป
หรืออยู่ในภาวะที่เราไม่สามารถซ่อมแซมเองได้
ไม่มีความคิดเห็น: