วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552

แผนการจัดการเรียนรู้ที่1-การซ่อมแซมเสื้อผ้า

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชุดที่ 2 หนูทำได้ง่ายนิดเดียว เวลา 8 ชั่วโมง
*************************************************

เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสำคัญ

การซ่อมแซมเสื้อผ้าเราสามารถทำได้ด้วยตนเองเพื่อเป็นการประหยัดเงิน และรู้จักการ

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์


จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้า

จุดประสงค์การเรียนรู้นำทาง

1. บอกความสำคัญของการซ่อมแซมเสื้อผ้าได้

2. ระบุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้าได้

3. เห็นประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้า


การบูรณาการ / คุณธรรม / จริยธรรม / คุณลักษณะอันพึงประสงค์


เนื้อหาสาระการเรียนรู้

1. ความสำคัญของการซ่อมแซมเสื้อผ้า

2. อุปกรณ์ที่ใช่ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า

3. ประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้า


กิจกรรมการเรียนรู้


สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

  1. เอกสารประกอบการเรียนชุดที่ 2 หนูทำได้ง่ายนิดเดียว
  2. แบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ
  3. ห้องสมุด
  4. INTERNET
  5. ใบงานที่ 1
  6. ตัวอย่างเสื้อผ้า

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  1. ฟังการสรุป
  2. สังเกตการร่วมกิจกรรม
  3. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
  4. ตรวจใบงานที่ 1

บันทึกผลหลังการสอนเรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้า

1.ผลการสอน ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้า

โดยดูจากการทำใบงานดังนี้ (เกณฑ์สถานศึกษากำหนดร้อยละ 65)
2.ปัญหาและอุปสรรค ------

3.แนวทางการปรับปรุง ------


ใบงานที่ 1 เรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้า

ใบงานที่ 1
เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า
คำชี้แจง ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย aหน้าข้อที่ถูก
ใส่เครื่องหมาย r หน้าข้อผิด


ประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้า

ประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้า
1. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. ฝึกทักษะการประกอบอาชีพ
4. เกิดความภาคภูมิใจในการทำงาน

อุปกรณ์ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า

อุปกรณ์ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า


กรรไกร
ใช้สำหรับตัดผ้า-ตัดด้ายการดูแลและการเก็บรักษา
เมื่อใช้เสร็จแล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาดและทาน้ำมันป้องกันสนิม
เก็บใส่ปลอกกรรไกรให้เรียบร้อยเข็มหมุด
เป็นเข็มที่ไม่มีรู แต่มีหัวจับ
เข็มหมุดใช้สำหรับกลัดผ้าให้ติดกันชั่วคราว

การดูแลและการเก็บรักษา
เมื่อใช้เสร็จแล้วปักไว้ที่หมอนเข็มเข็ม
ใช้เย็บผ้า มีด้วยกันหลายขนาด
แต่ละขนาดใช้เย็บผ้าในลักษณะการเย็บที่ต่างกัน
การดูแลและเก็บรักษา
เมื่อใช้เข็มแล้วควรห่อไว้ในกรดาษหรือปักไว้ที่หมอนเข็ม
ก่อนเก็บทาน้ำมันป้องกันสนิม
ด้าย
คือเชือกเส้นเล็กๆหลากสีสัน มีความเหนียวต่างกัน
ใช้คู่กับเข็มเพื่อเย็บผ้าให้ติดกัน
การดูแลและการเก็บรักษา
เมื่อใช้ด้ายเสร็จแล้ว ควรม้วนปลายด้ายให้เรียบร้อยแล้วเก็บไว้ในกล่อง

การซ่อมแซมเสื้อผ้า

เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 2 หนูทำได้ง่ายนิดเดียว
เรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้า ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
รายวิชา ง 22201 (งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

**********************************************

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของซ่อมแซมเสื้อผ้า

สาระการเรียนรู้
1. ความสำคัญของการซ่อมแซมเสื้อผ้า
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า
3. ประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้า**********************************************
การซ่อมแซมเสื้อผ้า
ความสำคัญของการซ่อมแซมเสื้อผ้า

เสื้อผ้าคือหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญของมนุษย์เราต้องใส่เสื้อผ้า ทั้งตอนอยู่บ้าน ไปงานพิธีสำคัญ ไปข้างนอกบ้านเมื่อเราใช้เสื้อผ้าไปนาน ย่อมอาจเกิดรอยชำรุด ถ้าสวมใส่ไปเรื่อยๆนอกจากจะดูไม่สุภาพและเสียบุคลิกภาพแล้ว ร่องรอยที่ชำรุดอาจขยายมากขึ้นยากต่อการซ่อมแซม ทำให้ต้องทิ้งเสื้อผ้าตัวนั้นไป
หรืออยู่ในภาวะที่เราไม่สามารถซ่อมแซมเองได้
แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 2 เรื่องหนูทำได้ง่ายนิดเดียว
กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ ( งานบ้าน ) ชันประถมศึกษาปีที่ 5คำชี้แจง แบบทดสอบมีข้อสอบทั้งหมด 10 ข้อ ให้นักเรียนเลือกคำตอบ
ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวและกาเครื่องหมาย X ในช่องคำตอบ ก ข ค ง ในกระดาษคำตอบ

1.การผูกปมด้ายเราใช้นิ้วใดพันด้าย 1-2 รอบ
ก. นิ้วชี้
ข. นิ้วกลาง
ค. นิ้วนาง
ง. นิ้วก้อย

2.การจะร้อยด้ายใส่เข็มให้ง่ายควรทำอย่างไร
ก. ใส่แว่นตา
ข. ใช้แว่นขยาย
ค. ใช้กรรไกรตัดปลายด้าย
ง. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า
ก. เข็ม
ข. ด้าย
ค. กรรไกร
ง. สำลี

4.ข้อใดคือประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้า
ก. เสื้อผ้าสะอาด
ข. เสื้อผ้าใช้ได้นานขึ้น
ค. เสื้อผ้าสวยงาม
ง . เสื้อผ้าดูทันสมัย

5.เข็มเย็บผ้าเมื่อใช้เสร็จแล้วควรทำอย่างไร
ก. เสียบไว้กับหลอดด้าย
ข. เสียบไว้กับหมอนเข็ม
ค. เสียบไว้กับผ้าที่เย็บ
ง. เสียบไว้กับตัวคนเย็บ

6. ถ้ากระเป๋าเสื้อของนักเรียนขาดควรซ่อมแซมด้วยวิธีการในข้อใด
ก. เนา
ข. สอนซ่อนด้าย
ค. ด้นตะลุย
ง. ด้นถอยหลัง

7.การเย็บผ้าเพื่อจีบรูดควรเลือกใช้วิธีเย็บข้อใด
ก. ด้นดะลุย
ข. ด้นถอยหลัง
ค. สอยซ่อนด้าย
ง. ถูกทุกข้อ

8.การเย็บในข้อใดง่ายและเร็วที่สุด
ก. เนา
ข. สอยซ่อนด้าย
ค.ด้นถอยหลัง
ง. ด้นตะลุย

9.การเย็บสอยซ่อนด้ายใช้ประโยชน์ในข้อใดมากที่สุด
ก. ซิปกางเกงหรือกระโปรงแตก
ข. เป้ากางเกงขาด
ค. ชายกระโปรงหลุดลุ่ย
ง. เสื้อโดนหนามเกี่ยว

10. การทำให้ผ้าติดกันชั่วคราวควรใช้วิธีการเย็บในข้อใด
ก. เนา
ข. ด้นตะลุย
ค. สอยซ่อนด้าย
ง. ถูกทุกข้อ

หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 1
การซ่อมแซมเสื้อผ้า